Megosztás

Nyitvatartásunk

Nyitvatartás

Hétfőtő:     7 30.-tól 16 óráig Kedd:        7 30.-tól 16 óráig Szerda:     7 30,.tól 16 óráig Csütörtök: 7 30.-tól 16 óráig Péntek:     7 30.-tól 16 óráig Hétvégén vállalunk gyermekfelügyeletet. Telefonszámunk: 060670/6781313

Házirend

H Á Z I R E N D

Csivitelő Tündér Kert Nonprofit KFT.

Tiszavasvári, Bajcsy Zs. út 54/a

 

Csivitke Családi Napközi Házirendje

 

Az ellátott gyermekek köre

 

 1. A családi napközi, családban élő 20 hetestől 14 éves korú gyermekeket fogad be a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.

 

 1. Az első pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.

 

 1. A gyermek felvételét a szülő az ellátást végzőnél, illetve a Nonprofit Kft. ügyvezetőjénél kérheti. Az ellátást végző és a szülő a Nonprofit Kft. képviselőjének közreműködésével megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról.

 

A szolgáltatás formája

 

 1. Gyermekjóléti szolgáltatás. Napközbeni gyermekellátás. A szülők kiskorú gyermekének napközbeni ellátását biztosítjuk.
 2. Időszaki gyermekfelügyeletet biztosítunk nyitvatartási időben, akkor ha ezzel az  engedélyezett férőhelyi létszámot nem lépjük túl, 7 – 17 óráig és azon túl 20 óráig. Ilyenkor a szülő egy-két órára a családi napközi vezető felügyeletére bízza gyermekét. Annak a szülőnek, aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi, gyermeke egészségi állapotáról orvosi igazolást szükséges bemutatnia.
 3. Hétvégén igény szerint a családi napközinkben éjjel nappali gyermek megőrzést is vállalunk.

 

 

Gyermeklétszám

 

 1. A gyermeklétszám az ellátást végző személyek saját napközbeni ellátást igénylő gyermekét is figyelembe véve maximum 15 fő lehet. Ha az ellátást végzőknek a kisegítő feladatokra állandó segítsége van, további 6 gyermek ellátására van lehetőség.

 

 

Nyitvatartási idő

 

 

 1. A szabadság miatti esetleges zárva tartás pontos idejéről a szülők és az ellátást végző közösen döntenek, s azt írásba foglalják. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről a fenntartó vezetője gondoskodik az érintettek egyetértésével.  A nyitvatartási idő 07-tól 17óráig. (tervezett nyitva tartás) A szülők igényeihez igazodva változtatható.
 2. Nyitvatartási időben és azon túl munkanapokon, igény szerint gyermekmegőrzést vállalunk. Hétvégén igény szerint bent altatással is vállalunk gyermekfelügyeletet.

 

 

Étkezés

 

 1. Az ellátást végző gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről az 1/200.(I07.) SZCSM rendeletében szabályozott normatívák betartásával. A Nonprofit Kft. saját tálaló konyhájáról biztosítja a reggelit, tízórait, és uzsonnát. Az ebédet a Közétkeztetési Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján biztosítjuk igény szerint.

 

 1. A családi napközit igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek, étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

 

Napirend

 

 1. Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a gyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

 

Együttműködés a szülőkkel

 

 1.  Az ellátást végző gondozótevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel és a nonprofit Kft. munkatársaival.

 

 1.  A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén az ellátást végző köteles azt jelezni a kft. vezetőjének, aki részt vesz a kompromisszumkereső folyamatban. Az ellátást végző nem jogosult a felmerült vitát egyedül eldönteni. A szülő panaszával a kft. vezetőjéhez fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A szülő a települési önkormányzat gyermekjóléti szolgálatához fordulhat, ha 15 napon belül nem kap értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

 

 1.  Az ellátást végző ellenkező megállapodás hiányában csak a családi napközivel szerződést kötőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában – váratlan akadály esetén – legalább telefonon köteles értesíteni az ellátást végzőt, ki viheti el gyermekét.

 

 1.  Az ellátást végző csak a megállapodási szerződésben megjelölt gyermek részére nyújthat szolgáltatást.

 

Beszoktatás

 

 1.  Beszoktatás bölcsődés korban:

Az anyás-fokozatos beszoktatás átlagosan két hétig tart, ami alatt folyamatosan nő a családi napköziben eltöltött idő és csökken az anyai, illetve szülői-hozzátartozói jelenlét.

1. nap: A szülő gyermekével együtt egy órát tölt az intézményben, majd együtt hazamennek. Otthon érdemes megbeszélni a nap eseményeit, közösen feldolgozni a sok újdonságot.

   2. nap: A szülő ismét elkíséri csemetéjét, bemegy vele a csoportba, de már háttérből figyelheti, ahogy a gondozónő felveszi a kicsivel a kapcsolatot, játékot kezdeményez. Fél óra múlva az anya kimegy a csoportból. Megfigyeljük hogyan reagál a gyermek az anya jelenléte nélkül. Otthon érdemes megbeszélni, hogy telt a nap.

  3. nap: Megérkeznek a napközibe, már egy órát egyedül tölt a gyermek. (De ha jól érzi magát a gyermek tovább is maradhat.)

   4. nap: Fokozatosan növelhetjük az időt, attól függ, hogy a kicsi mennyire érzi jól magát. Fontos, hogy ilyenkor pontosan érkezzen, így gyermeke biztonságérzete nem csorbul, de ugyanígy fontos az is, hogy a reggeli elválásnál derűsen viselkedjen, jelezvén gyermeke felé, hogy minden rendben.

 

 

Két hét folyamatos járás után az a jellemző, hogy nagyon szépen kezdik megszokni az új helyzetet.

 

 Beszoktatás óvodás korban: 

1.nap: A szülő, gyermekével együtt, egy-két órát tölt a családi napköziben, majd együtt hazamennek. Otthon érdemes megbeszélni a nap eseményeit, közösen feldolgozni a sok újdonságot.

2.nap: A szülő ismét elkísérni csemetéjét, bemegy vele a csoportba, de csupán húsz-harminc percig.  Otthon ismét érdemes megbeszélni, hogy hogyan telt a nap, és a szülő utalhat rá, hogy másnap már ott reggeliznek de ő elmegy, mert fontos dolga van, de siet vissza.

3.nap : A gyermek hosszabb időt tölt a napköziben, már reggelizik is és a szülőnek nem kell ott maradnia.

4.nap: A kisgyermeket reggel viszi, majd elköszön tőle, és megmondja neki, hogy ebéd után jön érte.

5.nap:  Már próbálkozhatunk az ott alvással is.

Nagyjából a második hét végéig érdemes ezt a menetrendet betartani, s közben folyamatosan megbeszélni a gyermekkel élményeit.

 

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

 

 1.  A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek.
 2.  A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 8.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni.
 3.  Lázas, fertőző beteg gyermeket nem fogad a családi napközi. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, az ellátást végző a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív.
 4.  Rendszeresen gyógyszert szedő gyermek esetében a gyógyszert az ellátást végző csak írásban rögzített megállapodással veheti át a szülőtől, törvényes képviselőtől. Ebben rögzíteni kell, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.
 5.  Az ellátást végző biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit a szülővel, törvényes képviselővel egyeztetett módon. (papír zsebkendő, WC-papír, nagyobbaknál fogkrém, fogkefe, fésű).
 6.  Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a Csivitke Családi napközi vezetője rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságot írásban észrevételezi, melynek elhárítását határidőhöz köti.

 

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

 

 1.  A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.
 2.  A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek. Hozzájárul továbbá, hogy a fényképeket és felvételeket, melyeken a gyermek is szerepelhet, a Csivitelő Tündér Kert Nonprofit Kft. honlapján és marketingkommunikációs eszközein szerepeltesse.
 3. A szülő vállalja, hogy együttműködik a Kft. munkatársaival a családi napközi hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.
 4. A családi napköziben minden gyermeknek saját táskája- szekrénykéje van, amibe ruháit elhelyezheti. Kérjük a szülőket, hogy kinti és benti váltóruháról szíveskedjenek gondoskodni (csak a kényelmes viselet és a tisztaság várható el).
 5. A napközibe behozott ruhákért, játékokért, bármilyen egyéb tárgyért felelősséget nem vállalunk.
 6. A szülő gondoskodik a gyermeke számára ágyneműről, pelenkás korú gyermek esetén egyszer használatos pelenkáról.

 

Beiratkozás előjegyzés

 

 1.  A Csivitke Családi Napközi 21 férőhellyel rendelkezik, elsődlegesen a gyesen lévő anyukák és a munkában lévő szülők iskolás kor alatti gyermekeiket várjuk, de a 14 év alatti iskolásokat is igény szerint tudjuk fogadni. A gyermekek jelentkezése folyamatos és a jelentkezések sorrendjében történik a felvétel. Beiratkozáskor 1 hónap térítési díját kaucióban elkérünk, amit induláskor jóváírunk. Amennyiben helyhiány miatt nem tudjuk a gyermeket fogadni, előjegyzésbe vesszük, férőhely felszabadulásakor értesítjük a szülőt.  Előjegyzés ideje alatt természetesen nem kérünk kauciót.

 

Térítési díj

 

 1.  A személyi térítési díj tartalmazza a személyre szabott gondozást, ellátást (gondozási díj), valamint a gyermek étkezését ezen belül a saját tálaló konyháról biztosított reggeli, tízórai és uzsonna étkezési díját együttesen a családi napköziben. Az ebéd költségének megtérítése külön kerül felszámításra a Közétkeztetési Nonprofit Kft. és a Csivitelő Tündér Kert Nonprofit Kft. között érvényben lévő mindenkori hatályos díjmegállapítás alapján.  A térítési díj összegét a családi napközi vezetője a szülővel megbeszéli a beiratkozáskor, amit a szülő írásban, aláírással is elfogad.
 2.  Beiratkozáskor kérünk a szülőtől egy-egyszeri „kauciót”, amellyel a gyermek számára biztosítjuk a helyet a beíratás és a családi napközibe való tényleges bekapcsolódása között. A kaució összege 1 havi térítési díj, amit természetesen a napközibe bekapcsolódáskor az első hónapra jóváírunk (lásd beiratkozás).
 3.  Mivel a szülők igényeinek, munkakörülményeinek a figyelembevételével látjuk el feladatunkat, mérlegelnünk kell, ha a szülő részéről felmerül bármilyen más igény. A családi napközinkben igyekszünk rugalmasan megoldani a változtatás igényét, amennyiben nem lépjük ezzel túl a megengedett férőhelyek számát. Az igény változtatás esetében külön díj megfizetése szükséges, melynek összegét a családi napközi vezetője a szülővel megbeszéli a beiratkozáskor, amit a szülő, írásban aláírással is elfogad. 
 4.  Előre meg nem beszélt esetben, ha a szülő nem érkezik meg a gyermekért a nyitva tartás végéig, minden megkezdett óráért gyermekmegőrzési díjat számítunk fel. amit a gyermek hazavitelekor azonnal rendezni kell. Ennek összegét a családi napközi vezetője a szülővel megbeszéli a beiratkozáskor, amit a szülő, írásban aláírással is elfogad.
 5.  Bejelentett, be nem jelentett hiányzás költségvonzatai (lásd hiányzás).
 6.  Ellátás megszűnésének költségvonzatai (lásd ellátás megszűnése).
 7.  Árváltoztatást a tárgyévben a fenntartó kétszer megtehet.
 8.  A térítési díj befizetése minden hónap ötödik napjáig kell, hogy megtörténjen egy összegben a Csivitelő Tündér Kert Nonprofit Kft. számlájára vagy készpénzben, a családi napközi pénztárában.  Amennyiben a térítési díj megfizetése további 5 munkanap késedelemmel sem történik meg, a gyermeket a napköziből automatikusan kizárjuk.
 9. A külön szolgáltatások díjai, mint a gyermek megőrzés a szolgáltatással egyidejűleg kell megfizetni.

 

 

Hiányzás

 

 1.  Csak egészséges gyermeket fogadunk! Első megjelenéskor gyermekorvostól igazolást kérünk. A lázas, fertőzésre gyanús, antibiotikumot szedő gyermek nem jöhet a napközinkbe. A gyermek visszatérése betegség után a napközibe, szintén igazolás ellenében történhet meg.
 2.  Betegség és más egyéb bejelentett hiányzás esetén a tárgyhavi gondozási alapdíjat nem, de az étkezés díját visszaadjuk, amennyiben a hiányzás előtt 2 nappal a szülő a napközi vezetője felé ezt jelezte.
 3.  Ha előzetes bejelentés nélkül hiányzik a gyermek 48 órán keresztül, a családi napközi és a szülő (gyermek) közötti megállapodás megszűnik, a gyermek nem hozható a családi napközibe. Ebben az esetben a tárgyhóra előre kifizetett térítési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

 

Ellátás megszűnése

 

 1.  A gyermek intézménybe (óvodába, iskola) kerül.
 2.  Orvosi szakvélemény alapján a gyermek egészégi állapota ok lehet az ellátás megszüntetésére, ebben az esetben a tárgyhó étkezési díját igen, de a gondozási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
 3.  Minden olyan esetben, amikor egy gyermek magatartása a többi gyermeket veszélyezteti, a napközi vezetője tájékoztatja a szülőt. Ezek után, ha a probléma tartósan fennáll, és a szülő nem kívánja ezt orvosolni, a gyermek nem hozható a családi napközibe. Ebben az esetben a tárgyhóra előre kifizetett térítési díjat a családi napközi nem téríti vissza.
 4.  Ha a szülő bármiféle értesítése nélkül hiányzik a gyermek 48 órán keresztül, a családi napközi és a szülő (gyermek) közötti megállapodás megszűnik, a gyermek nem hozató a családi napközibe (lásd hiányzás).
 5.  Amennyiben a térítési díj kifizetésébe a fizetési határidő utáni 5 munkanap késedelemmel sem történik meg, a gyermeket a napköziből automatikusan kizárjuk (lásd térítési díj).

 

 

Egyéb rendelkezések

 

 

 1.  A Házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat.
 2.  A családi napközi egész területén, és működésének ideje alatt tilos a dohányzás.
 3.  Az előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályokat betartjuk, a vegyszereket, gyógyszereket az előírásoknak megfelelően tároljuk elzárva.
 4.  Különleges helyzetektől eltekintve (például javítási munkálatok, ellenőrzések) idegenek a családi napköziben nem tartózkodhatnak, azonban a megrendezett ünnepeken, rendezvényeken a gyermekek családtagjait szívesen látjuk és várjuk.
 5.  Minden új fontos változásról szóban és írásban is tájékoztatjuk a szülőket, hirdető táblára ki is tűzzük ezeket.
 6.  Célunk a gyermek fejlődése, melyben a családot támogatjuk, vele együttműködve és nem ellenére neveljük a gyermeket, ezért is kérjük a szülőt, ha bármiféle, problémája felmerül, haladéktalanul jelezze azt a családi napközi vezetőjének.
 7.   A Csivitelő Tündér Kert Nonprofit Kft. képviselője az ellátást végzővel és a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti.
 8.  A házirend egy példányát a szerződéskötés napján a szülő, törvényes képviselő a Csivitelő Tündér Kert Nonprofit Kft. képviselőjétől veszi át.

 

Tiszavasvári, 2011. …………. hó ………….nap

 

 

 

……………………………          ……………………………………            

szülő, törvényes képviselő           Csivitelő Tündér Kert Nonprofit Kft.

                                                                  ügyvezetője